Trường Cao đẳng cộng đồng BRVT
Kính gửi:
– Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
– Giám đốc đại học, học viện
– Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng- Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ;
– Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp.

Ngày 23 tháng 7 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 4366/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; Công văn số 4367/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông trong đó yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào ngày 30/11 hằng năm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện công bố công khai toàn bộ thông tin từ sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ quy định tại Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi báo cáo về việc trên về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/12/2010. file đính kem

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Các Thứ trưởng (để b/cáo);
– Các đơn vị: GDTrH, GDCN, GDTX, GDQP, GDDT, Cục NG&CBQLCSGD, Cục KT&KĐCLGD, VP (để p/hợp);
– Lưu VT, PC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Chu Hồng Thanh
Theo http://www.moet.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *