KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN Chức năng KHOA CƠ BẢN 1. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường có những nhiệm vụ sau: – Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục khác theo chương […]

Read More