KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Chức năng
KHOA CƠ BẢN
1. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường có những nhiệm vụ sau:
– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học; chủ động khai thác các dự án hợp tác, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.
– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung.
– Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên vật liệu dạy học và làm việc thuộc phạm vi khoa quản lý. Bảo trì thiết bị dạy học, thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
– Phối hợp phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa.
– Tham mưu và triển khai các hoạt động gắn thực hành, thực tập với sản xuất kinh doanh.
– Đề nghị xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, khen thưởng-kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.
– Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thuộc khoa về các mặt học tập, rèn luyện và tu dưỡng theo đúng Quy chế đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên và các Quy chế khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
2. Đứng đầu khoa là Trưởng khoa, giúp việc Trưởng khoa có các Phó Trưởng khoa Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa  thực hiện theo phân cấp hiện hành về quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh. Nhiệm kỳ của Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kì liên tiếp.

TRƯỞNG KHOA
Ths Nguyễn Khắc Khanh
ĐT: 064.530794

PHÓ TRƯỞNG KHOA
Ông Trần Thọ Hường
ĐT: 064.530794

PHÓ TRƯỞNG KHOA
Ths Nguyễn Thu Thủy
ĐT: 064.530794

TỔ TRỰC THUỘC
1. Tổ Ngoại Ngữ
2. Tổ Công Nghệ Thực Phẩm

Các Giảng Viên
1. Nguyễn Thị Bưởi
2. Bùi Huy Chích
3. Ngô Thị Thu Hiền
4. Phạm Văn Kháng
5. Tưởng Quốc Khánh
6. Nguyễn Thị Mai Liên
7. Nguyễn Thị Minh Ngọc
8. Trần Thanh Nhàn
9. Nguyễn Điệp
10. Trần Thị Quyên
11. Tạ Thị Thanh Thúy
12. Nguyễn Xuân Trường
13. Nguyễn Thị Tuyết
14. Dương Thuỳ Vân
15. Đỗ Thị Thu Vinh
16. Trần Thị Vy
17. Dương Thị Tâm
18. Vũ Thu Thủy
19. Đặng Thúy Hằng
20. Đỗ Thị Ngọc Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *