Chức năng:
Phòng Đào tạo:

1. Phòng Đào tạo thực hiện chức năng tham mưu và có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế. Cụ thể là :

– Lập kế hoạch giảng dạy, học tập toàn khóa và từng năm học, tổ chức các hoạt động giáo dục chung toàn trường hàng năm; xây dựng biên chế năm học bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kì, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy-học tập, các kì thi, ngày lễ, tết và thời gian nghỉ hè.

– Theo dõi, hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, phương thức đào tạo của các khoa trong nhà trường.
– Phối hợp với các khoa, tổ trực thuộc tổ chức thi hết học phầàn, hết học kỳ, thi tốt nghiệp.

– Tổng hợp điểm, xử lý kết quả thi và kết quả tổng kết năm học, khoá học.
– Điều tiết kế hoạch giảng dạy, học tập giữa các khoa.
– Tổ chức, hướng dẫn và theo dõi việc biên soạn giáo trình, tài liệu ở các khoa.
– Đề xuất các chủ trương biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, học tập.

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

– Phối hợp với các khoa, tổ trực thuộc xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện chương trình kế hoạch thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

– Tổ chức và chỉ đạo công tác bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên đề nội khóa và ngoại khóa.

– Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý sinh viên, học sinh (chủ yếu quản lý các mặt học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên).

– Tổ chức các hoạt động thư viện nhà trường.
– Quản lý cán bộ, nhân viên của phòng.
– Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác quan hệ, hợp tác quốc tế như tiếp nhận các dự án quốc tế; gửi lưu học sinh đi đào tạo tại nước ngoài; tiếp nhận giáo viên tình nguyện; cử các chuyên gia ra nước ngoài giảng dạy và làm cộng tác viên; hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nước ngoài; tranh thủ sự ủng hộ của người Việt Nam ở nước ngoài cho hoạt động đào tạo của nhà trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Đứng đầu phòng Đào tạo là Trưởng phòng, giúp việc Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng thực hiện theo phân cấp hiện hành về quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh.

TRƯỞNG PHÒNG
Ông Phan Thanh Tài
ĐT: 064.3530943 – Fax: 064.3622375

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Ông Trương Văn Linh
ĐT: 064.3622379 – Fax: 064.3622375

Các chuyên viên
1. Nguyễn Thị Hồng Quyên
2. Phạm Thị Phương Thanh
3. Hồ Nguyên Khiết
4. Nguyễn Thị Thu Hiền
5. Nguyễn Thị Loan
6. Trần Mạnh Đạt
7. Phạm Ngọc Khuyến
8. Nguyễn Bá Quyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *