Câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi: “Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì? ” và những kiến thức mở rộng hay về Công nghệ 10 do CDCDBRVT biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?

A. Để mọi người biết về giống

B. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà

C. Duy trì những đặc tính tốt của giống

D. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

Trả lời:

Đáp án đúng D. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

Giải thích: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật – SGK trang 10

Kiến thức mở rộng về khảo nghiệm giống cây trồng 

1. Mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng

– Nhằm đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng và hệ thống luân canh.

– Cung cấp cho chúng ta thông tin về yêu cầu kỹ thuật canh tác và hướng sử dụng giống cây trồng mới.

2. Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

a. Thí nghiệm so sánh giống

– So sánh với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt gì

– So sánh toàn diện về các chỉ tiêu:

+ Sinh trưởng

+ Năng suất

+ Chất lượng nông sản

+ Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh

Mục đích Điều kiện Phạm vi Yêu cầu khi tiến hành
Xác định ưu điểm của giống mới hoặc giống nhập nội Khi có giống mới chọn tạo hoặc giống nhập nội Được tiến hàng ở các cơ quan chọn tạo giống So sánh toán diện về các chỉ tiêu: Sinh trưởng, Năng suất, Chất lượng nông sản, Tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh

b. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật

– Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm kiểm tra đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật gieo trồng.

– Được tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm giống Quốc gia nhằm xác định thời vụ, mật độ gieo trồng, chế độ phân bón của giống… Trên cơ sở kết quả thí nghiệm, người ta xây dựng quy trình kĩ thuật giống gieo trồng để mở rộng sản xuất ra đại trà.

Sau khi khảo nghiệm, giống đáp ứng được yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận giống Quốc gia và được cấp phép phổ biến trong sản xuất.

Mục đích Điều kiện Phạm vi Yêu cầu khi tiến hành
Kiểm tra giống về quy trình kĩ thuật gieo trồng Khi giống đã trải qua thí nghiệm so sánh và được gửi đến trung tâm khảo nghiệm giống Được tiến hành trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia Xây dựng được quy trình kĩ thuật gieo trồng để chuẩn bị sản xuất đại trà

c. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

– Để tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà, cần bố trí thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

– Được triển khai trên diện tích rộng lớn.

– Trong thời gian thí nghiệm, cần tổ chức hội nghị đầu bờ để khảo sát, đánh giá kết quả. Đồng thời cần phổ biến quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết về giống mới.

Mục đích Điều kiện Phạm vi Yêu cầu khi tiến hành
Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà Sau khi đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật, được cấp giấy chứng nhận Được triển khai trên diện tích rộng lớn Tổ chức “hội nghị đầu bờ” và quảng cáo trên các phương tiện thông tin

3. Bài tập minh họa

a. Tự luận

Câu 1: Nếu đưa giống mới vào sản xuất không qua khảo nghiệm, kết quả sẽ như thế nào?

Trả lời:

– Có thể năng suất, phẩm chất thấp vì có khả năng giống đó không phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương đó. Người dân chưa biết về đặc tính giống, yêu cầu kỹ thuật canh tác nên chưa có biện pháp tác động hợp lý.

Câu 2: Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với giống nào? So sánh về các chỉ tiêu gì?

Trả lời:

– So sánh với giống phổ biến rồng rãi trong sản xuất đại trà

– Hi tiêu: sinh trường, phát triển, năng suất, chất lượng, tỉnh chống chịu

Câu 3: Nêu mục đích, ý nghĩa, điều kiện, phạm vi và yêu cầu khi tiến hành các loại hình khảo nghiệm giống cây trồng.

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì? (ảnh 2)

b. Trắc nghiệm

Câu 1: Xã X mới nhập nội về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì?

A. Làm thí nghiệm so sánh giống

B. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

C. Làm thí nghiệm quảng cáo

D. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay

Đáp án: A

Câu 2: Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?

A. Để mọi người biết về giống

B. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà

C. Duy trì những đặc tính tốt của giống

D. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

Đáp án: D

Câu 3: Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng?

A. Đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng

B. Cung cấp những thông tin về giống

C. Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà

D. Duy trì độ thuần chủng của giống

Đáp án: A

Câu 4: Mục đích của thí nghiệm so sánh giống?

A. Để mọi người biết về giống

B. Duy trì những đặc tính tốt của giống

C. Kiểm tra những kĩ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật

D. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà

Đáp án: D

Câu 5: Giống được cấp giấy chứng nhận Quốc gia khi đã tổ chức thí nghiệm?

A. Thí nghiệm so sánh giống

B. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

C. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

D. Không cần làm thí nghiệm

Đáp án: C

Câu 6: Khảo nghiệm giống cây trồng được tiến hành ở

A. Nhiều vùng sinh thái khác nhau

B. 3 vùng sinh thái

C. 2 vùng sinh thái

D. Một vùng sinh thái.

Đáp án: A

Câu 7: Mục đích của thí nghiệm sản xuất quảng cáo là để

A. So sánh với các giống phổ biến trong sản xuất đại trà

B. Kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống

C. Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà

D. Đưa giống mới vào sản xuất đại trà

Đáp án: C

Câu 8: Cần phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây trồng mới, vì

A. Để xác định các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng … và gửi đến trung tam khảo nghiệm giống quốc gia

B. Để đánh giá kết quả và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người đều biết về giống mới

C. Để so sánh gióng mới với giống cũ

D. Để xác định thời vụ, mật độ gieo trồng, chế độ phân bón của giống từ đó xây dựng quy trình kĩ thuật gieo trồng để mở rộng sản xuất đại trà

Đáp án: D

Câu 9: Tổ chức hội nghị đầu bờ là một hình thức của

A. Thí nghiệm khảo sát chất lượng

B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

D. Thí nghiệm so sánh giống

Đáp án: C

Câu 10: Trong quá trình khảo nghiệm giống cây trồng, tính ưu việt của giống được xác định nhờ thí nghiệm?

A. Thí nghiệm khảo nghiệm

B. Thí nghiệm so sánh giống

C. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật

D. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

Đáp án: B

Trên đây là đáp án cho câu hỏi: “Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì? ” CDCDBRVT chúc các bạn học sinh học thật tốt môn Sinh học nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *